Eerste Hulp Bij Relatiebeëindiging: hoe behoud je je verblijfsvergunning?

Jaarlijks komen er veel mensen naar Nederland in het kader van reguliere gezinshereniging. In dat geval verstrekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verblijfsvergunning regulier onder de voorwaarde dat de vreemdeling bij zijn of haar partner (de referent) verblijft.

Net zoals andere relaties houden deze relaties niet altijd stand. Het is dan voor zowel de referent als voor de buitenlandse partner belangrijk om na te denken over de verblijfsrechtelijke gevolgen van het verbreken van de relatie.

Die gevolgen worden in onderstaand artikel kort uiteen gezet.

NB: dit artikel ziet enkel op reguliere verblijfsvergunningen. Voor de afhankelijke verblijfsvergunning asiel gelden andere regels!

Gevolgen voor de referent

De referent heeft uit hoofde van zijn of haar referentschap een aantal verplichtingen. Hij of zij tekent daar namelijk voor bij de aanvraag voor gezinshereniging. De belangrijkste verplichting is de meldplicht.

Meldplicht

De referent is wettelijk verplicht om het verbreken van de relatie of de verhuizing van de buitenlandse partner te melden bij de IND. Als de referent geen melding maakt, dan kan de IND hem of haar een waarschuwing opleggen. Als er sprake is van een tweede overtreding binnen twee jaar kan de IND een bestuurlijke boete opleggen.

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat ook het uitschrijven van de buitenlandse partner van het adres van de referent ertoe leidt dat niet langer wordt aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning voor verblijf bij partner wordt voldaan. BRP-wijzigingen in altijd door gemeentes aan de IND worden doorgegeven.

Gevolgen van de melding

Het is voor de referent eveneens belangrijk om zich te realiseren dat een melding altijd door de IND wordt onderzocht, waarna de IND in vrijwel alle gevallen het voornemen kenbaar zal maken om de verblijfsvergunning van de buitenlandse partner in te trekken. Over het doen van een melding moet dus beslist niet te lichtzinnig worden gedacht!

Gevolgen voor de buitenlandse partner

Bij verbreking van de relatie of van de samenwoning voldoet de buitenlandse partner niet meer aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning. We hebben al gezien dat de IND het verblijfsrecht van de buitenlandse partner in dat geval zal (willen) beëindigen.

Oplossingen

Of en op welke wijze het rechtmatige verblijf in Nederland kan worden voortgezet hangt af van de duur van het rechtmatig verblijf en van een aantal andere factoren, zoals de nationaliteit van de buitenlandse partner en de aanwezigheid van eventuele minderjarige kinderen. In het vervolg van dit artikel zal ik de mogelijkheden kort langslopen.

Voortgezet verblijf

Bij voortgezet verblijf wordt de afhankelijke verblijfsvergunning omgezet in een zelfstandige verblijfsvergunning (de verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk). Het grote voordeel van deze verblijfsvergunning is dat een zelfstandig verblijfsrecht ontstaat. Het grote struikelblok is echter vaak dat voortgezet verblijf pas na een rechtmatig, aaneengesloten verblijf van vijf jaar kan worden aangevraagd. De aanvrager moet bovendien in bezit zijn van een inburgeringsdiploma.

Een uitzondering op de vijfjaarstermijn wordt gemaakt in het geval van de buitenlandse partner slachtoffer is van huiselijk geweld of mensenhandel: in dat geval wordt een termijn van drie jaar gehanteerd.

In de praktijk wordt de vijfjaarstermijn vaak niet behaald. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Wijziging van de verblijfs-vergunning

Als de buitenlandse partner niet in aanmerking komt voor voortgezet verblijf is er ook nog de mogelijkheid om de voorwaarde (de ‘beperking’) te wijzigen zodat wel weer aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning wordt voldaan. Daarbij kan in de eerste plaats worden gedacht aan verblijf bij een nieuwe partner.

Welke andere mogelijkheden openstaan (studie, arbeid, medisch etc.) hangt sterk af van de persoon van de buitenlandse partner zelf. Neem daarom altijd contact op met een gespecialiseerde advocaat.

Wat veel mensen niet weten is dat een aanvraag tot wijziging van de verblijfsvergunning tot twee jaar na het intrekken of verlopen van het eerdere verblijfsrecht kan worden gedaan. In dat geval ontstaat echter wel een verblijfsgat (een periode van onrechtmatig verblijf tussen twee periodes van rechtmatig verblijf in). Dit heeft weer gevolgen voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor naturalisatie.

Minderjarige kinderen

Een bijzondere mogelijkheid staat open voor buitenlandse partners uit niet EU-landen (zogenaamde derdelanders) waarvan de minderjarige kinderen de nationaliteit hebben van Nederland of één van de andere EU-lidstaten.

Op 10 mei 2017 heeft het Europese Hof van Justitie in de uitspraak Chavez-Vilchez (ECLI:EU:C:2017:354) namelijk besloten dat het beëindigen van het verblijfsrecht van een derdelander-ouder er niet toe mag leiden dat een minderjarig kind met een EU-nationaliteit wordt gedwongen het grondgebied van de Europese Unie te verlaten. In de praktijk betekent dit dat aan de derdelander een Europees verblijfsrecht toekomt. Voorwaarde is -kort gezegd- wel dat die ouder daadwerkelijk in beeld is en zorgtaken verricht. Buitenlandse partners die voor deze vergunning in aanmerking komen hoeven géén inburgeringsexamen te hebben gedaan!

Indien het minderjarige kind geen EU-nationaliteit heeft kan eventueel een beroep worden gedaan op artikel 8 EVRM en op het Verdrag inzake de rechten van het kind. De kansen van een dergelijke aanvraag hangen sterk af van de situatie. Neem ook in dit geval altijd contact op met een gespecialiseerde advocaat!

Turkse werknemers

Op grond van een associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije (vastgelegd in het zogenaamde Besluit 1/80) gelden voor Turken in bepaalde gevallen andere regels. Als een Turkse partner bijvoorbeeld meer dan een jaar gewerkt heeft kan hij of zij een verblijfsvergunning als Turkse werknemer verkrijgen. Informeer naar de mogelijkheden.

Overige mogelijkheden

Soms bestaan er voor buitenlandse partners nog andere mogelijkheden om voortgezet verblijf te verkrijgen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een asielvergunning (in het geval van bijvoorbeeld Syrische of Jemenitische partners). Neem voor een uitgebreide bespreking van uw specifieke casus contact met ons op.

De relatie (nog) niet verbreken

Wanneer beide partners nog goed door één deur kunnen, maar toch denken aan het beëindigen van hun relatie is het goed om daarbij rekening te houden met de vijfjaarstermijn die geldt voor voortgezet verblijf of -als de vijfjaarstermijn al wel wordt gehaald- met het behalen van een inburgeringsdiploma.

Voor deze laatste categorie partners staat bovendien nog een laatste mogelijkheid open waar veel mensen niet bij stilstaan: die van naturalisatie. Een buitenlandse partner van een Nederlander komt immers al na drie jaar (in plaats van vijf jaar) in aanmerking voor naturalisatie. Partners kunnen daarom besluiten om hun relatie voort te zetten zodat de buitenlandse partner de naturalisatieprocedure kan volgen of volbrengen.

Daarbij is het wel goed om stil te staan bij het feit dat de naturalisatieprocedure lange beslistermijnen kent. Bovendien moet de buitenlandse partner letterlijk tot op het allerlaatste moment (de naturalisatieceremonie waarbij het Nederlandse paspoort wordt uitgereikt) in bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.

Voornemen of intrekkingsbesluit ontvangen? Neem contact op

Als u een voornemen of een intrekkingsbesluit heeft ontvangen is het van groot belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat, zodat de mogelijkheden voor voortzetting van het rechtmatige verblijf kunnen worden besproken.

Meer informatie?

De gespecialiseerde advocaten van 3 Advocaten in Amersfoort begrijpen dat er bij een relatiebeëindiging veel op u af komt. Wij zijn daarom altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. Bij 3 Advocaten is het eerste gesprek altijd kosteloos. Neem daarom vandaag nog contact met ons op!