In een zaak van mr. Verweij heeft de rechtbank Utrecht besloten dat met de verstrekking van een EU-document aan een vader van 2 Nederlandse kinderen op grond van het arrest Chavez-Vilchez de zaak niet is afgedaan en de IND opgedragen opnieuw naar de zaak te kijken.

Jarenlange procedure

De IND had de vader na een jarenlange procedure uiteindelijk in bezit gesteld van een EU-document. Ook had de IND aan de rechtbank laten weten dat de vader geen belang meer zou hebben bij een beoordeling van het lopende beroep bij de rechtbank, namelijk over de vraag of de weigering uit 2016 om hem verblijfsrecht toe te staan vanwege zijn in Nederland woonachtige kinderen rechtmatig was of niet.

De zaak Chavez-Vilchez

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in mei 2017 een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez tegen Nederland. In die procedure ging het om de vraag of een illegaal in Nederland verblijvende ouder van een Nederlands kind een verblijfsrecht in Nederland moet krijgen. Het kind is namelijk een EU-burger en moet op grond van het recht van de Europese Unie de mogelijkheid hebben om zijn rechten als burger van de Unie uit te oefenen en daarom in de EU kunnen opgroeien in de nabijheid van zijn/haar beide ouders. Als de ouder van dat kind geen verblijfsrecht krijgt, zou dit betekenen dat het kind met de ouder uit de EU moet vertrekken en dat zou een aantasting van zijn EU-burgerschap zijn.

Geen terugwerkende kracht

De IND heeft toepassing gegeven aan deze uitspraak door in lopende procedures alsnog een EU-document te verstrekken aan ouders, maar stelde zich in deze zaak meteen op het standpunt dat voor een beoordeling van de eerdere afwijzing geen plaats meer was. Echter had de cliënt al in 2016 een beroep gedaan op het EU-recht.

De verwachting is de dat IND in hoger beroep zal komen van deze beslissing van de rechtbank Utrecht.

Voor al uw vragen over uw verblijfsrecht in Nederland kunt u contact opnemen met mr. F.W. Verweij.