Nareis asiel: oma mag toch komen na bezwaar

Onlangs heeft de IND in een zaak van mr. van Stokkum besloten om het bezwaar gegrond te verklaren. Het betrof een Iraakse minderjarige statushouder van Yezidi-afkomst die in het kader van nareis had gevraagd om met haar familieleden herenigd te worden. Deze familieleden waren eveneens uit Irak gevlucht en verbleven onder erbarmelijke omstandigheden in een vluchtelingenkamp in Turkije.

Uiteindelijk besliste de IND dat de hele familie van cliënte naar Nederland mocht komen, behalve haar hoogbejaarde oma van 95. Volgens de IND was geen sprake van afhankelijkheid tussen oma en cliënte.

Toetsingskader: recht op familieleven

Het beoordelingskader bij een nareisaanvraag wordt onder meer gevormd door het recht op familieleven als neergelegd in artikel 8 EVRM. In de praktijk wordt eerst gekeken of sprake is van familieleven, en of de IND middels de afwijzende beslissing inmengt in dat familieleven. Daarna wordt middels een belangenafweging bezien of die inmenging gerechtvaardigd is.

Vaststelling familieleven: close personal ties/sufficiantly close family ties

De IND ging er bij de beoordeling van de nareisaanvraag vanuit dat voor de vaststelling van het bestaan van familieleven moest worden gekeken of sprake is van more than normal emotional ties. Volgens de IND was hiervan geen sprake, zodat aan een belangenafweging niet werd toegekomen.

Mr. van Stokkum heeft er in bezwaar op gewezen dat bij de beoordeling van de relatie tussen een minderjarig kleinkind en een grootouder een afwijkend toetsingskader van toepassing is. In dat geval dient te worden bezien of er sprake is van close personal ties/sufficiantly close family ties.

mr. Van Stokkum wees er in dat kader op dat cliënte altijd met haar oma had samengewoond en dat cliënte en haar ouders al geruime tijd de volledige zorg dragen over oma. Er was dus wel degelijk sprake van familieleven. Omdat de belangenafweging bij de ouders, broertjes en zusjes van cliënte al in hun voordeel was uitgevallen, diende de belangenafweging ook bij oma in haar voordeel uit te vallen, zo betoogde mr. van Stokkum.

Positieve beslissing op bezwaar

Naar aanleiding van het bezwaarschrift heeft de IND besloten dat oma alsnog naar Nederland mag komen.

Contact met advocaat

Meer weten over nareisaanvragen? Neem dan contact op met 3 Advocaten in Amersfoort!