Geen gefinancierde rechtsbijstand meer bij afwijzing van een visum kort verblijf?

De Raad voor Rechtsbijstand heeft volkomen onverwacht besloten per 1 april 2018 geen toevoegingen meer te verstrekken in zaken waarin bezwaar op beroep is ingesteld tegen de weigering om een persoon een visum kort verblijf te verlenen.

3 Advocaten zet grote vraagtekens bij deze ontwikkeling en zet de zaken voor u op een rij.

3 advocaten

Aanvraag visum

Een visum kort verblijf wordt ook wel een vakantievisum genoemd. Het is een visum waarmee personen uit visumplichtige landen toegang krijgen tot het Schengengebied en Zwitserland waarna zij voor een maximale periode van 90 dagen in deze landen mogen verblijven.

De aanvraag moet worden ingediend op de Nederlandse ambassade in het buitenland. In een aantal landen en zeker bij bepaalde bevolkingsgroepen volgt vaak per kerende post een afwijzing van de aanvraag. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een formulier waarop enkele hokjes met een standaardmotivering worden aangekruist. Meestal blijkt hieruit dat sprake zou zijn van vestigingsgevaar omdat er onvoldoende sociale en economische binding zou bestaan met het land van herkomst en/of sprake zou zijn van een situatie waarin het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zouden zijn aangetoond.

Tegen een negatieve beslissing dient binnen 4 weken bezwaar te worden gemaakt.

Bezwaar

Iedereen die bezwaar maakt ontvangt een uitgebreide vragenlijst van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In bezwaar volgt dan een volledige heroverweging van de eerste beslissing waarbij de inhoud van de ingevulde vragenlijst wordt betrokken. In de praktijk volgt daarna vaak een definitieve afwijzing zonder dat een hoorzitting is georganiseerd.

Echter, het is op grond van de Algemene wet bestuursrecht niet goed mogelijk om een bezwaarschrift als ‘kennelijk ongegrond’ af te wijzen zonder een hoorzitting te organiseren.

3 Advocaten hamert hier al jaren op en heeft keer op keer gelijk gekregen van de rechter.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst weigert echter haar besluitvormingsproces aan te passen en neemt de veroordeling in de proceskosten voor lief.

Als de rechtbank het beroep vervolgens gegrond verklaart omdat er ten onrechte geen hoorzitting is georganiseerd vraagt de Immigratie- en Naturalisatiedienst vaak om de rechtsgevolgen van de beslissing in stand te laten.

De burger boekt dan een pyrrusoverwinning; hij of zij wint het beroep en krijgt de proceskosten vergoed maar de afwijzing van het visum blijft in stand. Daar komt nog eens bij dat tegen een uitspraak van de rechtbank geen hoger beroep kan worden ingesteld.

Afschaffen toevoeging

Met het van de ene op de andere dag afschaffen van het recht op gefinancierde rechtsbijstand voor alle bezwaar- en beroepzaken in visum kort verblijf-zaken wordt de rechtstaat zoals wij die kennen in Nederland volgens 3 Advocaten een beetje verder afgebroken. De toegang tot het recht wordt ernstig beperkt voor deze groep personen die vaak afhankelijk is van gefinancierde rechtsbijstand omdat hun inkomen gemiddeld genomen ver onder het Nederlands minimumloon ligt.

Dit is allemaal nog veel ernstiger als bedacht wordt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een tweede of opvolgende aanvraag voor een visum kort verblijf afwijst als in hun ogen geen ‘nieuwe feiten of veranderde omstandigheden’ zijn aangevoerd sinds de eerste afwijzing van een visumaanvraag voor eenzelfde verblijfsdoel.

Met andere woorden; als tegen een eerste weigering van een aanvraag voor een vakantievisum geen bezwaar of beroep ingesteld is komt deze beslissing vast te staan; ook al bevat deze beslissing een of meerdere onjuistheden. Bij een volgende afwijzing van een visumaanvraag kunt u hierover niet meer klagen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst beperkt zich dan slechts tot de vraag of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden zijn aangevoerd. Als dit in de ogen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst niet het geval is volgt een afwijzing zonder inhoudelijke beoordeling.

Argumenten

De Raad voor Rechtsbijstand heeft voor deze bezuiniging als argument aangevoerd dat een visum kort verblijf een (immaterieel) belang zou betreffen

‘dat direct samenhangt met de besteding van vrije tijd of een persoonlijk belang dat maatschappelijk gezien onvoldoende zwaarwegend is om de kosten van een advocaat te rechtvaardigen’.

Wat 3 Advocaten betreft wordt hiermee miskend dat het in veel zaken niet alleen maar gaat om besteding van vrije tijd maar om het bezoeken van familie in Nederland die om allerlei redenen niet in staat is de omgekeerde reis te maken en deze persoon in het buitenland te bezoeken.

Gedacht kan worden aan situaties waarin de gezondheid het niet toestaat te reizen en/of de familie in Nederland de vluchtelingenstatus heeft gekregen zodat zij om die reden niet kunnen reizen naar hun land van herkomst.

En als het een persoon betreft die zijn partner wil bezoeken of een vader of moeder die zijn of haar minderjarige kind wil bezoeken spelen nog grotere belangen een rol; in dat geval is het geen kwestie van vrije tijdsbesteding maar is wat ons betreft het recht op gezinsleven als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het geding.

Kom in actie

3 Advocaten is van plan deze bezuiniging niet zomaar te accepteren. Mocht u of uw familie geconfronteerd worden met een afwijzing op een visumaanvraag kunt u altijd vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met een van onze advocaten.

Wij kunnen voor u inschatten of het zin heeft om toch een toevoeging aan te vragen.

Stadsring 103

Mocht u zelf bezwaar willen maken hebben wij een model-bezwaarschrift gemaakt dat u hier kunt vinden en verder zelf kunt aanvullen:

Als u de bezwaarprocedure wilt voeren namens uw familielid of kennis dan is het noodzakelijk dat u door deze persoon wordt gemachtigd. Een model machtiging kunt u hier downloaden:

Tips

Wij zetten de belangrijkste tips voor u op een rij:

  1. Geef in het bezwaarschrift uitgebreide informatie over de persoon die op bezoek wil komen en het doel van het bezoek.
  2. Stuur documenten mee om deze informatie te onderbouwen (bewijs dat u familie bent, arbeidsovereenkomst, loonstroken, brief van werkgever met toestemming voor vakantie etc.)
  3. In het geval wordt geschreven dat er onvoldoende inkomen zou zijn: stuur stukken mee waaruit volgt dat de garantsteller tenminste het minimumloon verdient. Een jaarcontract of een contract voor onbepaalde tijd is niet noodzakelijk; het contract moet tenminste duren tot en met de periode van bezoek.

De bezoeker mag ook zelf aantonen over voldoende middelen te beschikken door het tonen van bankafschriften met vermelding van tenminste een bedrag waarmee kan worden aangetoond dat dat hij/zij beschikt over tenminste € 34.- per dag voor iedere dag van het voorgenomen bezoek aan Nederland. Licht toe uit welke bron de stortingen of overmakingen op het rekeningnummer afkomstig zijn zodat de IND kan verifiëren dat hij/zij hierover daadwerkelijk de beschikking heeft.

Advocaat bij bezwaar

Vanzelfsprekend kunnen wij de gehele bezwaarprocedure voor u voeren. Wij hanteren hiervoor een all-in tarief van € 726,-. Voor dit bedrag stellen wij voor u bezwaar in en vragen het dossier op bij de ambassade, sturen u de vragenlijst, vragen u om aanvullende documenten en voeren argumenten aan op grond waarvan wij menen dat het bezwaar gegrond zou moeten worden verklaard.

Mocht u beroep willen instellen tegen een afwijzende beslissing op bezwaar waarbij u gebruik heeft gemaakt van ons model-bezwaarschrift kunnen wij u bijstaan in de beroepsfase voor een bedrag van € 242,-. In het geval een proceskostenveroordeling krijgt u dit bedrag volledig vergoed.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met mr. F.W Verweij op 033-7676333