+31 33 76 76 333

Zakelijk: Inspectie SZW

De Inspectie van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW, vroeger o.m. de Arbeidsinspectie of de SIOD) kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Warenwet.

Ook werknemers kunnen een boete krijgen, als zij zich niet aan de voor hen geldende regels in de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid vreemdelingen houden.

Als u geconfronteerd wordt met een bestuurlijke boete en u bent het daar niet mee eens, laat u zich dan bijstaan door een van onze advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de juridische beoordeling van het boeterapport van de rapporteur en de wetgeving die in uw zaak van toepassing is.

Uw advocaat formuleert namens u de zienswijze en formuleert een bezwaarschrift. Als het nodig is procederen onze advocaten bij de rechtbank of de Raad van State.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten als ten aanzien van u en uw bedrijf een onderzoek wordt gestart door de Inspectie. Zij bespreken met u mogelijke vervolgstappen en geven helder aan wat u te wachten staat. 3 Advocaten behartigt uw juridische belangen terwijl u doet waar u goed in bent: ondernemen.

>> Neem contact op

%s