strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Vrijspraak voor verblijf in strijd met inreisverbod

begrippen-visumaanvraagRecent is een cliënt van mr. F.W. Verweij vrijgesproken van de beschuldiging door het Openbaar Ministerie dat hij zich in Nederland zou ophouden terwijl hij wist (of zou kunnen vermoeden) dat hem een inreisverbod was opgelegd op grond van artikel 197 Wetboek van Strafrecht.

Beslissing rechter

De rechter was overtuigd van het argument van mr. F.W.Verweij dat niet vastgesteld kon worden dat de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst waarbij het inreisverbod was opgelegd, op de juiste manier bekend gemaakt. Hierdoor kon niet gezegd worden dat de man van het bestaan van dit inreisverbod op de hoogte was.

Geen ontvangstbevestiging

De regels schrijven voor dat een dergelijke beslissing vanwege de verstrekkende gevolgen ervan in persoon uitgereikt moet worden en dat de persoon in kwestie moet tekenen voor ontvangst van deze beslissing.

Omdat deze bekendmaking niet was aangetoond kon niet bewezen worden dat de cliënt wist dan wel had kunnen vermoeden dat hem een inreisverbod was opgelegd.

Artikel 197

Artikel 197 Sr. luidt als volgt:

“Een vreemdeling die in Nederland verblijft, terwijl hij weet of ernstige reden heeft te vermoeden, dat hij op grond van een wettelijk voorschrift tot ongewenste vreemdeling is verklaard of tegen hem een inreisverbod is uitgevaardigd met toepassing van artikel 66a, zevende lid, van de Vreemdelingenwet 2000, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.”

Inreisverbod vs ongewenstverklaring

De vroegere maatregel van ongewenstverklaring mocht nog bekend worden gemaakt door middel van toezending van de beslissing aan het laatst bekende adres en publicatie in de Staatscourant. Hierdoor kon men sneller en eerder veroordeeld worden door de strafrechter op grond van bovenstaand artikel 197 Sr. De maatregel van ongewenstverklaring kan echter sinds de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn (2008/115/EG) niet meer worden opgelegd aan personen afkomstig van buiten de Europese Unie die zich in Nederland bevinden.

Dit is een van de vele voorbeelden waaruit volgt dat de rechtsbescherming tegen een inreisverbod beter geregeld is dan tegen de vroegere maatregel van ongewenstverklaring.

Vreemdelingenrechtadvocaat

Meer weten? Neem contact op met een advocaat vreemdelingenrecht van 3 Advocaten in Amersfoort.

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr. F.W. Verweij is in 2003 beëdigd als advocaat. Na enkele jaren in Utrecht als advocaat werkzaam geweest te zijn, is hij in 2009 als één van de 3 Advocaten in Amersfoort begonnen. De praktijk van mr. Verweij bestaat met name uit verblijfsrecht, waarbij hij zowel reguliere zaken als asielzaken behandelt. Meer over mr F.W. (Ferdinand) Verweij »