+31 33 76 76 333

Kan ik met mijn inkomen mijn partner naar Nederland halen? (Checklist)

InkomenEen van de eerste en belangrijkste vragen in een TEV-procedure (Toegang en verblijf, de vroegere Mvv-procedure) is:

Kan ik met mijn inkomen om overkomst van mijn partner vragen?

U kunt met succes een aanvraag indienen om uw (on)gehuwde partner naar Nederland te laten overkomen als u voldoet aan de inkomenseis die op uw situatie van toepassing is.

Loondienst

Bent u in loondienst? Dan moet u voldoen aan een van de volgende eisen:

 • Op moment van indienen van de aanvraag beschikt u over een arbeidscontract dat tenminste nog 1 jaar duurt en waarmee u minimaal het minimumloon verdient. Dit bedrag wordt ieder half jaar geïndexeerd en opnieuw vastgesteld. Sinds 1 juli 2017 is dit vastgesteld op € 1565,40 bruto per maand exclusief vakantiegeld.
  Let op: de Immigratie- en Naturalisatiedienst neemt het SV-loon als uitgangspunt. Dit is het loon voor de Sociale Verzekeringen (ook wel fiscaal loon genoemd) en dit staat vermeld op uw loonstrook. Vaste toeslagen en vergoedingen tellen mee mits hierover ook premies en belastingen zijn afgedragen.
 • Op moment van de aanvraag werkt al gedurende 1 jaar in loondienst waarbij elke maand het normbedrag van € 1565,40 is ontvangen en u toont aan dat uw arbeidsovereenkomst nog tenminste 6 maanden voortduurt.
 • U werkt op basis van een tijdelijk contract maar kan aantonen dat u in de afgelopen 3 jaren voldoende inkomen had. Korte perioden van werkloosheid waarin u steeds inkomen hebt van tenminste € 1564,40 per maand (totaal niet meer dan 26 weken) zijn geen probleem. U mag in deze periode geen bijstandsuitkering (participatiewet) hebben ontvangen.

Zelfstandig ondernemer

Voor zelfstandig ondernemers geldt de volgende eis:

 • U dient over een maandinkomen te beschikken van tenminste € 1690,64 bruto (het normbedrag inclusief vakantiegeld). Dit wordt berekend door de bruto-winst te delen door het aantal maanden waarop deze winst betrekking heeft.

Met een formulier dat wordt ingevuld en ondertekend door uw accountant/boekhouder toont u aan dat uw inkomen uit uw onderneming duurzaam is als dit inkomen de laatste anderhalf jaar beschikbaar was.

Bent u als DGA (directeur-grootaandeelhouder) in loondienst werkzaam bij uw eigen onderneming? Dan is het in sommige gevallen mogelijk om op basis van arbeid in loondienst (zie hiervoor) aan de voorwaarden te voldoen.

Eigen vermogen

begrippen-visumaanvraagHeeft u inkomen uit eigen vermogen? Met inkomen uit eigen vermogen kunt u in de volgende gevallen aantonen dat u voldoende inkomen geniet:

 • u ontvangt dividend op aandelen of obligaties
 • u ontvangt rente op uw spaargeld
 • u ontvangst winst uit belegging(en)

In al deze gevallen geldt dat de bron van het inkomen niet aangetast mag worden. Bijvoorbeeld uw spaargeld zelf mag niet worden aangesproken.

 • Tot 1 januari 2018 geldt dat dit inkomen voldoende is als 4% van het eigen vermogen gelijk is aan de inkomenseis van € 1565,40 per maand.
 • Vanaf 1 januari 2018 geldt dat het inkomen uit eigen vermogen voldoende is als het voordeel uit de grondslag voor sparen en beleggen minimaal gelijk is aan de inkomenseis. Daarbij wordt tevens gekeken naar het vermogen dat is opgegeven aan de belastingdienst in het jaar voor de aanvraag.

In alle gevallen geldt als voorwaarde dat het inkomen uit eigen vermogen tenminste 1 jaar ontvangen dient te zijn en nog steeds wordt ontvangen op moment van de aanvraag.

Arbeidsongeschikt

Bent u arbeidsongeschikt? Dan moet u voldoen aan een van de volgende eisen:

 • U ontvangt uitkering op grond van de WAO, WAZ of Wajong of verricht arbeid in het kader van de Wsw en bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (80-100%) verklaard door een verzekeringsarts. Dit kunt u aantonen door de toekenningsbeslissing en, indien van toepassing, de stukken van een recente herkeuring, te sturen met een recente uitkeringsspecificatie. Uitgangspunt is ook hier dat deze uitkering nog tenminste 12 maanden beschikbaar zal zijn.
 • U ontvangt uitkering op grond van de WIA. U wordt vrijgesteld van de inkomenseis als u aantoont aan een van de volgende voorwaarden te voldoen:
  • U valt onder de regeling IVA en uit de toekenningsbeslissing en/of de meest recente herbeoordeling blijkt dat er geen kans is op herstel
  • U valt onder de regeling IVA en uit zowel de toekenningsbeschikking als uit de meest recente herbeoordeling blijkt dat er een geringe kans is op herstel.

Als u een uitkering op grond van de WGA ontvangt wordt geen blijvende arbeidsongeschiktheid aangenomen.

Als u geen uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt is het mogelijk op basis van een keuring van een onafhankelijk keuringsarts te verzoek om vrijstelling van de inkomenseis. Vanzelfsprekend moet deze arts wel hebben geconcludeerd dat u volledig arbeidsongeschikt bent en herstel binnen 1 jaar niet te verwachten is.

WW / ZW

Ontvangt u een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet of Ziektewet? Als deze uitkering op moment van de aanvraag nog 12 maanden beschikbaar zal zijn, dan wordt dit inkomen geaccepteerd als duurzaam. Wel geldt ook hierbij de eis dat het inkomen tenminste € 1565,40 bruto per maand dient te bedragen.

Participatiewet (bijstand)

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet? U kunt slechts als referent worden geaccepteerd als er geen vooruitzicht is dat u binnen afzienbare tijd kunt werken.

U kunt dit aantonen met stukken waaruit volgt dat u gedurende 5 jaar door het college van Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 9 lid 5 Participatiewet volledig ontheven van alle verplichtingen uit artikel 9 lid 1 PW en gehele of gedeeltelijke arbeidsinschakeling binnen een jaar is niet te verwachten.

AOW

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, wordt aan u geen inkomenseis gesteld.

Meerdere inkomensvormen

Als meerdere inkomensvormen van toepassing zijn is het goed om te weten dat u deze mag combineren als het inkomen tenminste zelfstandig en duurzaam is.

Maatwerk

Belangrijk om te vermelden is dat de beoordeling van het inkomen van de referent altijd maatwerk is.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst past de Nederlandse regels strikt toe. De Europese rechter oordeelt in sommige gevallen echter dat een individuele belangenafweging gemaakt dient te worden om te bezien of een uitzondering gemaakt moet worden.

Het uitgangspunt is immers dat u en uw partner geen beroep hoeven te doen op een uitkering als uw partner eenmaal in Nederland is.

Advies van een vreemdelingenrecht advocaat

Heeft u vragen of wilt u advies in uw specifieke situatie? Leg uw vraag vrijblijvend voor aan mr. F.W. Verweij, advocaat vreemdelingenrecht bij 3 Advocaten in Amersfoort.
CTA_Neem_direct_contact_op_button_200x50

%s