strafrecht | bestuursrecht | vreemdelingenrecht

echte mensen. echte oplossingen.

Geen intrekking verblijfsvergunning na beroep op participatiewet

begrippen-visumaanvraagEen cliënte van mr. Verweij ontving van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een voornemen om haar verblijfsvergunning en de verblijfsvergunning van haar minderjarige dochter in te trekken.

De reden daarvoor was dat haar echtgenoot (tevens de vader van het kind) een bijstandsuitkering had aangevraagd.

De vrouw verbleef sinds 2012 in Nederland in het kader van gezinshereniging. Mr. Verweij diende namens haar een zienswijze in bij de IND.

Voorwaarden afhankelijke verblijfsvergunning

De vrouw en haar minderjarige dochter waren in bezit van een zogenaamde afhankelijke verblijfsvergunning.

De belangrijkste voorwaarden die aan deze verblijfsvergunning zijn verbonden zijn:

  1. Er moet sprake zijn van daadwerkelijk verblijf bij de referent (vaak partner of ouder);
  2. De referent en de vergunninghouder moeten samen blijven voldoen aan het middelenvereiste;
  3. De vergunninghouder mag zich niet schuldig maken aan strafbare feiten (zie ook ons artikel: De glijdende schaal: kan dat allemaal?).

In het geval van cliënte stelde de IND dat niet langer werd voldaan aan het middelenvereiste, omdat door de referent een beroep op de Participatiewet (bijstand) was gedaan.

Belangenafweging

De IND dient bij intrekking van een verblijfsvergunning altijd een belangenafweging te maken tussen de belangen van de vergunninghouder enerzijds en de belangen van de Nederlandse staat anderzijds. Daarbij dient ook het recht op familieleven (artikel 8 EVRM) te worden betrokken.

In dit geval wees mr. Verweij erop dat de referent vele jaren een succesvol ondernemer is geweest en als zodanig een forse bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse economie. Ook wees mr. Verweij op het feit dat de bijstandsuitkering reeds was beëindigd.

Mr. Verweij wees tevens op het feit dat cliënte en de referent samen inmiddels twee kinderen hadden, waarvan de jongste uitsluitend de Nederlandse nationaliteit had. Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (de arresten Nunez en Jeunesse) dient de IND aan de belangen van de kinderen significant gewicht toe te kennen.

Chavez-Vilchez

Mr. Verweij deed tevens een expliciet beroep op de uitspraak Chavez-Vilchez van het Europese Hof van Justitie. In deze uitspraak bepaalde het Europese Hof kortgezegd dat ontzegging van verblijfsrecht aan een derdelander door een lidstaat van de Europese Unie er niet toe mag leiden dat diens minderjarige kind (met de nationaliteit van één van de lidstaten) daardoor genoodzaakt is om het grondgebied van de Europese Unie te verlaten.

Deze uitspraak is van groot belang voor gezinnen waarbij zowel een minderjarige kind als één van diens ouders de nationaliteit heeft van één van de lidstaten van de Europese Unie én de andere ouder de nationaliteit heeft van een ander, niet-EU land. In dat geval ontstaat er voor de derdelander al heel snel een verblijfsrecht in de Europese Unie, en dus in Nederland.

In dit geval wees mr. Verweij erop dat cliënte en de referent samen een minderjarig kind met de Nederlandse nationaliteit hebben dat door hen gezamenlijk wordt opgevoed. Ook om die reden werd de IND verzocht om af te zien van het voornemen.

Update: de uitspraak Chavez-Vilchez heeft er inmiddels toe geleid dat meerdere cliënten van 3 Advocaten in bezit zijn gesteld van een verblijfsvergunning. Volgens nieuwe jurisprudentie kan Chavez-Vilchez ook vanuit het buitenland worden ingeroepen. Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Neem dan contact op met 3 Advocaten!

Intrekking van de baan

Naar aanleiding van de zienswijze van mr. Verweij besloot de IND om af te zien van intrekking van de verblijfsvergunning.

Heeft u ook een voornemen ontvangen van de IND, of heeft u vragen over het arrest Vilchez-Chavez of over de voorwaarden voor of bij een verblijfsvergunning? Neem dan contact op met een vreemdelingenrecht advocaat van 3 Advocaten in Amersfoort.

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr F.W. (Ferdinand) Verweij

mr. F.W. Verweij is in 2003 beëdigd als advocaat. Na enkele jaren in Utrecht als advocaat werkzaam geweest te zijn, is hij in 2009 als één van de 3 Advocaten in Amersfoort begonnen. De praktijk van mr. Verweij bestaat met name uit verblijfsrecht, waarbij hij zowel reguliere zaken als asielzaken behandelt. Meer over mr F.W. (Ferdinand) Verweij »